EnglishACEI网站
关于我们
联系我们

微信公众号:矩阵离散元MatDEM

南京市仙林大道163号朱共山楼A244室

邮政编码:210023

电话:

传真:

电子邮件: chunliu@nju.edu.cn

矩阵离散元MatDEM.jpg

岩土体离散元软件MatDEM公众号.jpg


QQ群:668903775

MatDEM公众号


                                
                     


Copyright ©2017-2020, Nanjing University, P.R. China. All Rights Reserved 版权所有 ©2017-2021 | 苏ICP备18000485号-1 |