EnglishACEI网站
新闻资讯
资源下载

MatDEM初级教学视频

带中英文字幕的初级教学视频:  

   https://pan.baidu.com/s/1_jPRaO31OyyE0TYfmQPjFw

此教学视频可在线观看:  
   http://matdem.com/content/?676.html


MatDEM1.0原始初级教学视频(以上视频的原始视频)
   
https://pan.baidu.com/s/1tKt2yaNk1IJGfVNSNZzgeg

Copyright ©2000-2018, Nanjing University, P.R. China. All Rights Reserved 版权所有 ©2000-2019