ACEI网站
新闻资讯
公告通知

矩阵离散元MatDEM教程

离散元原理和MatDEM操作文本教程(不断更新中)

https://pan.baidu.com/s/1cczSXC

初步的视频教程

https://pan.baidu.com/s/1nvxIm5j


Copyright ©2000-2017, Nanjing University, P.R. China. All Rights Reserved 版权所有 ©2000-2017